Súťaže‎ > ‎

Pravidlá judo


Pravidlá judo v 150 slovách

Cieľom zápasu v jude je previesť na zápasovej ploche tatami na súperovi niektorú z techník boja v postoji (HOD SÚPERA NA CHRBÁT) alebo na zemi (DRŽANIE – 20 sekúnd alebo u vyšších vekových kategórií technikami ŠKRTENIA alebo PÁČENIA dosiahnuť vzdanie súpera) a získať tak celý bod, tzv. ippon, ktorým končí zápas pred časovým limitom.

Ak ippon nie je dosiahnutý, zápasí sa na čistý čas (2-5 min) pričom rozhodca boj riadi pokynmi hajime (začnite) a mate (čakajte).

Okrem ipponu sú pretekári hodnotení ešte nižším ocenením wazari - pričom 2 wazari znamenajú ippon.

V prípade, že počas riadneho času zápasu dosiahnu pretekári rovnaké bodové hodnotenie, zápas pokračuje tzv. zlatým skóre - dodatočným súbojom, ktorý je ukončený prvým hodnotením alebo udelením rozdielového trestu.

Za porušenie pravidiel sa udeľujú ľahké tresty tzv. shido (najčastejšie pasívny štýl boja, vykročenie zo zápasiska). V prípade 3 opakovaných trestov šido pretekár prehráva zápas.

Výnimočne je pretekár trestaný za hrubé porušenie pravidiel aj priamou diskvalifikáciou - priame hansoku make.

Úpravy pravidiel pre nižšie vekové kategórie

Z dôvodu, aby menšie deti nezískali zlé návyky, praktizovali technické judo a minimalizovala sa možnosť zranenia sú pravidlá pre nižšie vekové skupiny upravené nasledovne:

SuperMini (U9)

Pretekári nesmú

 • škrtiť a páčiť
 • pri hode zvierať krk súpera
 • hádzať techniky z kolena/kolien - (seo-nage, seoi-otoši)
 • hádzať techniky strhov - t.j. techniky pri ktorých tory (hádzajúci) padá na zem ako prvý
Iné
 • rozdiel v hodnotení šido pri nerozhodnom skóre znamená, že pretekár, ktorý dostal vac shido prehráva zápas a zápas nepokračuje do zlatého skóre
 • ak počas zlatého skore nedôjde k hodnoteniu alebo trestu, o víťazovi rozhodnú rozhodcovia
 • (turnaj olympijských nádejí Judo Sever - zápasí sa na 2 ippony)
 • (turnaje v Poľsku- zápasy prebiehajú len v ne-waza - na zemi)

Mini (U11)

Pretekári nesmú

 • škrtiť a páčiť
 • pri hode zvierať krk súpera
 • hádzať techniky z kolena/kolien - (seo-nage, seoi-otoši)
 • hádzať techniky strhov - t.j. techniky pri ktorých tory (hádzajúci) padá na zem ako prvý. Výnimku tvoria chvaty tomoe-nage a tani-otoši)
Iné
 • rozdiel v hodnotení šido pri nerozhodnom skóre znamená, že pretekár, ktorý dostal vac shido prehráva zápas a zápas nepokračuje do zlatého skóre
 • ak počas golden skore nedôjde k hodnoteniu alebo trestu, o víťazovi rozhodnú rozhodcovia
 • (turnaj olympijských nádejí Judo Sever - zápasí sa na 2 ippony)

Mladší žiaci (U13)

Pretekári nesmú

 • škrtiť
Iné
 • na vyhlásenie ipponu pri technikách páčenia postačuje aby bola technika účinne nasadená (rozhodca môže vyhlásiť ippon bez toho aby pretekár zápas vzdal).

Starší žiaci (U15)

Pretekári nesmú

 • škrtiť
Iné
 • na vyhlásenie ipponu pri technikách páčenia a škrtenia postačuje aby bola technika účinne nasadená (rozhodca môže vyhlásiť ippon bez toho aby pretekár zápas vzdal).

Podrobnejšie pravidlá judo

Nasledovné pravidlá predstavujú len výťah z celkových pravidiel judo. Nie sú kompletné a majú teda informačnú povahu.

Pri jednotlivých úkonoch rozhodcu uvádzame [kurzívou v hranatých zátvorkách popis gesta rozhodcu].

Zápasový úbor (judogi)

 • Kabát musí byť taký dlhý , aby zakrýval stehná a siahal až po päste pripažených rúk.

 • Rukávy kabáta musia siahať maximálne po zápästie a minimálne 5 cm nad zápästie.

 • Nohavice, bez akýchkoľvek označení, musia zakrývať nohy a siahať maximálne po členok a minimálne 5 cm nad členok.

 • Okolo drieku sa cez kabát viaže pevný pás 4 - 5 cm široký do štvorcového uzla dostatočne pevne, aby zabraňoval uvoľneniu kabáta. Jeho farba zodpovedá stupňu technickej vyspelosti a musí byť taký dlhý, aby dvakrát opásal driek pretekára a po uviazaní voľné konce presahovali uzol 20 - 30 cm.


Pretekárky majú oblečené pod kabátom: Biele, alebo skoro biele tričko s krátkym rukávom bez označenia, dostatočne pevné a tak dlhé, aby sa dalo zastrčiť do nohavíc, alebo biely či skoro biely jednodielny dres s krátkym rukávom.

Pred, po prerušení alebo skončení zápasu môže rozhodca gestom vyzvať pretekára aby si upravil judogi. [prekríži ľavú ruku cez pravú, dlaňami k telu vo výške pása] Na tento pokyn sa pretekár bez zbytočného zdržania upraví.


Pozor pretekár nesmie mať na tele žiadny tvrdý predmet či inú vec, ktorá by mohla spôsobiť zranenie (náušnice, náramok, tvrdý chránič...)

Zápas

Nástup na zápas

Pretekári sa musia ukloniť na okraji zápasovej plochy (v jej strede) pred i po ukončení každého zápasu. Po tomto úklone prejdú dopredu na svoju východziu značku na modrej či bielej páske. Tu sa pretekári navzájom uklonia a urobia krok vpred. Po skončení zápasu a vyhlásení výsledku rozhodcom, urobia pretekári krok vzad a navzájom sa pozdravia úklonom.
Pretekár čítaný ako prvý nastupuje po ľavej ruke voči hlavnému rozhodcovi sediacemu za stolíkom. Pretekár čítaný ako druhý musí mať buď modré judogi alebo byť označený červenou/modrou šerpou.

Čas zápasu

Zápasí sa na čistý čas (kategórie prípravky a mladších žiakov: 2 minúty; kategórie prípravky a starších žiakov: 3 minúty; dorast: 4 minúty, juniori muži: 5 minút).

Zahájenie, prerušenie, ukončenie zápasu

Hajime / mate

Zahájenie a opätovné začatie zápasu začína zvolaním hajime [bez gesta]. Prerušenie je signalizované zvolaním mate [rozhodca predpaží ruku dlaňou vpred smerom k časomeračom].

Sonomama / yoshi

V prípade, že rozhodca v zápasisku chce dočasne zastaviť zápas v boji na zemi, napr. aby oslovil jedného alebo oboch pretekárov, bez zmeny ich vzájomnej pozície, alebo udeliť trest tak, aby netrestaný pretekár nestratil svoju výhodnú pozíciu, zvolá sonomama [predkloní sa a dlaňami rúk sa dotkne oboch pretekárov].

Pre pokračovanie v zápase zvolá yoshi [dotkne sa dlaňami oboch pretekárov a mierne ich pritlačí].


Ukončenie zápasu - sore made

Rozhodca zvolá sore made.

Zápas sa môže skončiť predčasne, ak:

 • niektorý judoka dosiahne hodnotenie ippon
 • ak je niektorý zo súperov diskvalifikovaný
 • ak dôjde k zraneniu jedného zo súperov.

Pretekári sa postavia na svoje pozície na zápasisku, upravia sa a počkajú na vyhlásenie zápasu. Pri vyhlásení výsledku [rozhodca zdvihne ruku s vystretou dlaňou smerom k víťazovi] sa súperi navzájom poklonia, potom (si podajú si ruky) odídu z tatami.


Zlaté skóre

V prípade, že skóre hodnotení pretekárov po uplynutí časového limitu je vyrovnané, rozhodca vyhlási koniec zápasu, ale pretekári zostanú na tatami a bez prestávky vybojujú nový zápas.

Kto v novom zápase ako prvý dosiahne akékoľvek hodnotenie, stáva sa víťazom a zápas končí. (Pravidlo je svojou povahou podobné známemu "zlatému gólu", alebo "rýchlej smrti" z iných športov).


Miesto zápasu

Zápas je vybojovaný v zápasovej ploche, ktorej súčasťou a zároveň hranicou je červená varovná plocha.

Techniky boja v postoji, ktorých účinok sa prejavil až potom, ako útočník opustil zápasovú plochu sa nehodnotia. O tom, či bola technika účinná ešte vo vnútri a či bude hodnotená rozhoduje hlavný rozhodca v súčinnosti s postranným rozhodcom.

V boji na zemi je akcia platná a môže pokračovať tak dlho, pokiaľ sa aspoň jeden pretekár dotýka akoukoľvek časťou tela zápasovej plochy.

Hodnotenia techník

Pravidlo väčšiny

Pri rozhodovaní platí pravidlo väčšiny, takže v prípade, že sú dvaja rozhodcovia na tatami rovnakého názoru, tretí (najčastejšie hlavný) rozhodca, sa im musí podriadiť.

Zrušenie predchádzajúceho hodnotenia

Hlavný rozhodca v zápasisku, môže na základe vyjadrenia postranných rozhodcov, alebo hlavného rozhodcu súťaže zrušiť, alebo zmeniť svoje rozhodnutie [opakuje predošlú gestikuláciu pre hodnotenie a súčasne druhou rukou vo zpažení, malíkovou hranou dopredu, zamáva dva až trikrát zprava doľava a vyhlási nové hodnotenie].

Bodové ohodnotenia

V zápase sú techniky hodnotené nasledovne.


Ippon [rozhodca vzpaží ruku nad hlavu, dlaňou dopredu] – najvyššie ohodnotenie, ktorým sa zápas končí pred časovým limitom.

Ipponom sa hodnotí: vynikajúco prevedená technika, pri ktorej padá súper na celý chrbát alebo do mostíka ALEBO držanie (osaekomi) nasadené po dobu 20 sekúnd; vzdanie sa súpera pri technikách páčenia alebo škrtenia.


Wazari [rozhodca upaží ruku do výšky ramena, dlaňou dole] - dve wazari znamenajú spojené ippon, čiže spojené víťazstvo, 1 wazari je viac ako ľubovoľný počet hodnotení yuko, koka.

Wazari sa hodnotí: hod súpera na bok, alebo inak nedokonale prevedená technika nedosahujúca ohodnotenie ippon ALEBO držanie (osaekomi) nasadené po dobu 15 – 19 sekúnd.


Boj na zemi

Držanie (osaekomi)

Rozhodca v zápasisku vyhlási držanie [zvolá osaekomi predpaží poniže, dlaňou dole, smerom k pretekárom a mierne sa predkloní], keď podľa jeho názoru použitá technika spĺňa nasledovné kritériá:


 • Držaný pretekár musí byť kontrolovaný súperom a musí mať svoj chrbát, obe alebo jedno plece v kontakte s tatami.

 • Kontrola môže byť zo strany, zozadu, alebo zvrchu.

 • Držiaci pretekár nesmie mať nohami súpera kontrolovanú nohu (nohy) alebo telo.


Ak je držanie prerušené rozhodca zvolá toketa [predpaží poniže (malíčkovou hranou dole, v miernom predklone smerom k pretekárom) a dva až trikrát zamáva rukou pred telom, sprava doľava].


Hodnotenia osaekomi


ippon

celkom 20 sekúnd

waza-ari 

15 s a viac, ale menej ako 20 s

Páčenie, škrtenie

Rozhodca vyhlási ippon ak je účinok techniky zrejmý. Od dorasteneckej kategórie sa za zrejmý účinok v drvivej väčšine prípadov považuje vzdanie súpera odklepaním.

Zakázané konania a tresty

Za porušenie pravidiel rozhodca udeľujú ľahké tresty tzv. shido (najčastejšie pasívny štýl boja, vykročenie zo zápasiska). SHIDO SA SČÍTAVAJÚ pričom po 3 shido pretekár prehráva zápas.

Výnimočne je pretekár trestaný za hrubé porušenie pravidiel diskvalifikáciou - hansoku make.

[pri udeľovaní trestu rozhodca ukáže na pretekára ukazovákom, ostatné prsty sú zovreté v päsť]

Ľahké previnenia (trest shido)

Ľahké tresty sa udeľujú za nasledovné previnenia


Pasivita

[rozhodca: predpaží skrčmo, vodorovne predlaktiami rotuje (mlynček) vo výške hrudníka a ukáže na súpera]

 • Úmyselne znemožňovať úchop v snahe zabrániť akcii v zápase.

 • Zotrvávať v postoji v príliš defenzívnom postavení (obvykle viac ako 5 sekúnd).

 • Robiť akciu vzbudzujúcu dojem útoku, ktorá jasne ukazuje, že tam nie je žiadny záujem hodiť súpera (false attack - predstieraný útok).

 • V postoji neustále držať koniec (konce) súperovho rukáva za účelom defenzívy (obvykle viac ako 5 sekúnd), alebo držať jeho rukáv skrútený (ako pri žmýkaní).

 • V postoji neustále držať (prepletať) súperove prsty jednej alebo oboch rúk v snahe zabrániť jeho akcii v zápase (obvykle viac ako 5 sekúnd).

 • V postoji uchopiť rukou (rukami) súperove chodidlo (chodidlá), nohu (nohy) alebo nohavice, bez súčasného pokusu o hod.

 • Úmyselne si uvoľňovať odev judogi, alebo rozväzovať a znovu zaväzovať opasok alebo nohavice bez dovolenia rozhodcu v zápasisku.


Iné
 • Pri boji v postojc chytať súpera za časť tela pod opaskom (stehno, zadok, nohavice...) - priopakovanom prevenení tohto druhu nasleduje diskvalifikácia.

 • Úmyselne opúšťať zápasovú plochu. alebo úmyselne prinútiť súpera k opusteniu zápasovej plochy [rozhodca jednou rukou ukáže na miesto previnenia, nohou urobí náznak vykročenie a potom ukáže ukazovákom na trestaného pretekára].

 • Stáť oboma nohami na varovnej ploche bez toho, aby sa začínal útok, alebo pokus o útok, odrážal súperov útok, bránil súperovmu útoku (obvykle viac ako 5 sekúnd) [rozhodca jednou rukou ukáže na miesto previnenia a súčasne druhou rukou predpaží, s roztiahnutými prstami hore, vo výške hlavy a potom ukáže ukazovákom na trestaného pretekára].

 • Sťahovať súpera v snahe bojovať v na zemi bez prevedenia techniky v postoji [rozhodca predpaží oboma rukami zovretými v päsť a naznačí pohyb stiahnutia dole].

 • Strkať prst alebo prsty do súperovho rukáva alebo spodnej časti nohavíc alebo strkať chodilo alebo nohu do súperovho opasku či límca.

 • Omotávať koniec pásu alebo kabáta okolo ktorejkoľvek časti súperovho tela.

 • Brať odev (judogi) do úst.

 • Položiť ruku úmyselne na rameno, chodidlo či nohu priamo na súperovu tvár.

 • Nasadiť škrtenie pomocou spodku kabáta alebo opasku, alebo použiť priamo prsty.

 • Použiť techniku (dojime – nožničky) zvieranie prekríženými nohami, na súperov trup, krk alebo hlavu (pričom sa nohy naťahujú).

 • Kopať kolenom alebo chodidlom do súperovej ruky alebo ramena, v snahe uvoľniť úchop.

 • Ohýbať súperov prst (prsty) v snahe uvoľniť jeho úchop.

Ťažké previnenie (trest Hansoku make/diskvalifikácia)

Diskvalifikáciou sa trestajú nasledovné previnenia


 • Mať na tele alebo odeve tvrdé alebo kovové predmety (zakryté alebo nezakryté).

 • Pri pokuse hádzať súpera obtočením nohou okolo súperovej nohy (pomocou kawazu-gake), tvárou otočenou rovnakým smerom, alebo takmer rovnakým smerom ako súper a hádzať sa dozadu na súpera.

 • Nasadiť páčenie na iný kĺb ako lakťový.

 • Podrážať súperovu stojacu nohu zvnútra, keď súper vykonáva techniku ako napr. harai-goshi a pod.

 • Nedbať na príkazy rozhodcu v zápasisku.

 • Počas zápasu zbytočne kričať, robiť hanlivé gestá a poznámky k súperovi alebo rozhodcovi v zápasisku.

 • Zodvihnúť ležiaceho súpera z tatami a hodiť ho späť na tatami.

 • Používať akékoľvek techniky, ktoré by mohli ohroziť alebo zraniť súpera, najmä jeho krk alebo chrbticu, alebo môžu byť proti zásadám judo.

 • Padať priamo na tatami pri technike alebo pokuse o techniku páky ako napr. waki-gatame.

 • Oprieť sa najprv hlavou o tatami v predklone, pri hádzaní alebo pokuse o hod technikou, ako napr. uchi-mata, harai-goshi a iné.

 • Úmyselne padať dozadu, keď je súper pritlačený na jeho chrbte, aj keď jeden z nich môže kontrolovať ich pohyb.


Ak je pretekár potrestaný hansoku make za niektorý z horeuvedených zakázaných konaní je diskavlifikovaný nielen z príslušného zápasu ale z celej súťaže. (Hansoku make ako súčet ľahkých trestov NEMÁ za následok diskvalifikáciu zo súťaže, iba koniec zápasu).