Noví členovia‎ > ‎

Stanovy klubu (oddielu)


Štatút oddielu

Oddiel alebo aj klub judo je dobrovoľným združením džudistov a priaznivcom džuda, ktorý organizačne pôsobia v rámci občianskeho združenia / telovýchovnej jednoty AC Uniza Žilina (ďalej len AC UNIZA). Stanovy o.z. AC UNIZA sú nadradené stanovám klubu a klub plne rešpektuje stanovy a smernice AC Uniza.

Členstvo v oddiele

Riadne členstvo

Riadne členstvo v Oddiele džudo vzniká, ak má osoba:
 1. Riadne vypísanú a odovzdanú prihlášku do oddielu
 2. Zaplatený oddielový príspevok na aktuálne obdobie, pričom zaplatenie potvrdzuje doklad  z účtovnej evidencie oddielu/KLUBU

Členstvo s rozhodovacím právom

Členstvo s rozhodovacím právom umožňuje členovi oddielu podieľať sa na rozhodovaní členskej schôdze ako najvyššieho orgánu oddielu. Toto členstvo automaticky získava každý člen oddielu, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:
 1. Riadne vypísanú a odovzdanú prihlášku do oddielu
 2. Zaplatený oddielový príspevok na aktuálne obdobie, pričom zaplatenie potvrdzuje doklad  z účtovnej evidencie oddielu/KLUBU
 3. Dovŕšený vek 18 rokov

Orgány oddielu

Členská schôdza

Najvyšším orgánom oddielu je členská schôdza

Zvolanie schôdze

 1. Členskú schôdzu zvoláva predseda oddielu minimálne 1x ročne.
 2. V prípade, že o schôdzu požiada aspoň 50 percent členov oddielu s rozhodovacím právom, predseda je schôdzu povinný zvolať do 21 dní od obdržania ich žiadosti.
 3. Termín konania schôdze musí predseda oznámiť formou doručenia pozvánky členom výboru spolu s navrhovaným programom schôdze, alebo vyvesením pozvánky s programom v telocvičniach oddielu minimálne 14 dní vopred.

Rokovací poriadok

 1. Schôdza je uznášaniaschopná ak sa jej zúčastní minimálne 50% členov s rozhodovacím právom.
 2. Členovia s rozhodovacím právom sa prezentujú platným preukazom oddielu, ich štatút môže taktiež dokladovať potvrdený výpis z evidencie Klubu
 3. Schôdzu vedie predseda oddielu, alebo ním poverený člen oddielu s rozhodovacím právom
 4. Program schôdze schvaľujú prítomní členovia s rozhodovacím právom na začiatku schôdze, program schôdze vždy obsahuje voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisu.
 5. Na zmenu stanov je potrebný 2/3 (dvojtretinový) súhlas prítomných členov s rozhodovacím právom na ostatné rozhodnutia prostá väčšina hlasov členov s rozhodovacím právom.
 6. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak bola zvolaná v zhode so stanovami, bola uznášaniaschopná a z priebehu schôdze bol riadnou formou vyhotovený zápis.

Zápis

 1. priebehu schôdze sa v dvoch rovnopisoch vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje dátum a miesto konania schôdze, mená prítomných, program schôdze a schválené uznesenia.
 2. Zápis overujú a svojim podpisom potvrdzujú zvolení overovatelia zápisu.
 3. Originál zápisu spolu s prezenčnými listinami archivuje platný predseda oddielu, 2. rovnopis zápisu overovatelia odovzdajú  na sekretariát KLUBU, kde je verejne dostupný.

Predseda oddielu

Právomoci a činnosť predsedu

 1. Zastupuje oddiel v orgánoch AC UNIZA, Krajského zväzu judo, regiónu a Slovenského zväzu judo.
 2. Na športovo technickej úrovni potvrdzuje prestupy a hosťovania členov klubu.
 3. Svojim konaním určuje športové a organizačné smerovanie oddielu.

Voľby predsedu oddielu

Spôsob voľby
 1. Kandidát musí svoju kandidatúru písomne oznámiť na sekretariát AC UNIZA a platnému predsedovi oddielu minimálne 7 dní pred konaním členskej schôdze.
 2. Voľby prebiehajú tajným hlasovaním.
 3. V prípade, že je jeden alebo dvaja kandidáti, na zvolenie postačuje nadpolovičná väčšina hlasov účastníkov členskej schôdze.
 4. Ak je viac kandidátov ako dvaja, volí sa dvojkolovým systémom, pričom do druhého kola postupujú 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole na zvolenie postačuje nadpolovičná väčšina hlasov účastníkov členskej schôdze.
Právo kandidovať
Právo kandidovať má každý člen oddielu s rozhodovacím právom, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:
 1. Vek minimálne 21 rokov
 2. Člen oddielu v nepretržitej dobe minimálne 2 roky
 3. Člen SZJ v nepretržitej dobe minimálne 3 roky
Funkčné obdobie
 1. Funkčné obdobie predsedu je 4 roky.
Predčasné ukončenie funkčného obdobia
 1. Predčasné ukončenie funkčného obdobia môže schváliť členská schôdza, za odvolanie platného predsedu musí hlasovať minimálne 51% všetkých členov oddielu s hlasom rozhodujúcim.
 2. Predčasné ukončenie funkčného obdobia nadobúda platnosť až zvolením nového predsedu.
 3. V prípade, že nový predseda nebol zvolený na členskej schôdzi, ktorá ho odvolala, členská schôdza musí zároveň určiť novej členskej schôdze, v termíne do 30 dní od odvolania predsedu na ktorej sa uskutoční voľba nového predsedu.

Výbor oddielu

Výbor oddielu operatívne rozhoduje a veciach súvisiacich s chodom oddielu v období medzi členskými schôdzami.

Členovia výboru oddielu

Členovia Výboru / zložky oddielu judo

Spôsob výberu člena výboru

Predseda oddielu judo

Volí ho členská schôdza

Zástupcovia trénerov zložky

Volia ho spomedzi seba tréneri zložky


Ak budú v zložke budú prebiehať tréningy aspoň 1 krát týždenne a zložka bude evidovať aspoň 10 členov oddielu s platnou známkou SZJ, táto zložka bude mať svojho zástupcu vo výbore oddielu – svojho zástupcu si zvolia tréneri zložky prostou väčšinou hlasov.
V prípade, že tréner je aktívny vo viacerých zložkách (napr. tréner mužskej zložky/pretekár, prípadne tréner v 2 zložkách v rámci ktorých zabezpečuje aspoň jeden tréning zložky), tréner sa zúčastňuje na voľbách do výboru v rámci viacerých zložiek.

Zvolanie schôdze výboru

 1. Členskú schôdzu zvoláva predseda oddielu podľa potreby.
 2. V prípade, že o schôdzu požiadajú aspoň  3 členovia výboru, predseda je schôdzu povinný zvolať v termíne do 15 dní od obdržania ich žiadosti.
 3. Termín konania schôdze musí predseda oznámiť formou doručenia pozvánky členom výboru, alebo vyvesením pozvánky v telocvičniach oddielu minimálne 5 dní vopred.

Rokovací poriadok

 1. Schôdzu výboru vedie predseda oddielu, alebo ním poverený člen oddielu s rozhodovacím právom
 2. Program schôdze schvaľujú prítomní členovia s rozhodovacím právom na začiatku schôdze, program schôdze vždy obsahuje voľbu zapisovateľa a overovateľov zápisu.
 3. Schôdza je uznášaniaschopná ak sa jej zúčastnia minimálne 4 členovia.
 4. Rozhodnutia sa prijímajú prostou väčšinou hlasov, v prípade rovnosti hlasov za a proti platí hlas predsedu oddielu za 2 hlasy.
 5. Uznesenia schôdze výboru sú platné, ak bola schôdza zvolaná v zhode so stanovami, bola uznášaniaschopná a z priebehu schôdze bol riadnou formou vyhotovený zápis.

Organizácia oddielu

 1. Organizačnou jednotkou oddielu je tzv. Zložka
 2. Vedúcim zložky je hlavný tréner zložky, ktorý je zodpovedný za  športové a ekonomické funkcie a výsledky zložky.
 3. Rozdelenie oddielu na zložky a vedúcich oddielov zložky volí členská schôdza oddielu.

Hospodárenie oddielu

Hospodárenie oddielu je evidované v rámci účtovníctva AC UNIZA a jeho presnú podobu určuje hospodárska smernica oddielu schvaľovaná členskou schôdzou.