Noví členovia‎ > ‎

Členské poplatky

Zdroje dotácií na telovýchovné aktivity v rámci školstva a mestského úradu sú veľmi obmedzené, preto oddiel svoju prevádzku pokrýva najmä z členských príspevkov. Príspevky sú evidované účtovníctvom TJ/oddielu a ich využitie je podmienené účtovnými princípmi občianskeho združenia (TJ) a rozhodnutiami rady oddielu.

Záujemca o cvičenie judo môže absolvovať 2 skúšobné tréningy bezplatne, pri cvičeniach rodičov s deťmi a športovej prípravky je bezplatný 1 tréning.

Členstvo v CVČ Kuzmányho a teda zvýhodnené klubové členské môžu získať len obyvatelia Žilina a prímestských častí na začiatku školského roka (do cca. 10 septembra), na základe prihlášky do CVČ, ktorú treba v origináli (s podpisom zákonného zástupcu) doručiť klubu.


Stĺpce odlišujú početnosť návštev t.j. či sa cvičenec bude zúčastňovať tréningov 1x alebo 2-3x týždenne.

Poplatky za členskú známku SZJ (20€ / ročne) pre pretekárov judo zúčastňujúcich sa oficiálnych súťaží Slovenského zväzu judo, sú súčasťou klubového členského.

Úhrada členský poplatkov

Nečlenovia CVČ

Nečlenovia CVČ platia plnú výšku vyššie uvedeného klubového členského poplatku formou 1 platby:

Číslo účtu IBAN: SK84 8330 0000 0024 0108 8663
Suma: NEzľavnený klubový poplatok podľa vyššie uvedenej tabuľky členského
Poznámka pre príjemcu: meno cvičenca.
platba cez QR kód

Členovia CVČ

Členovia = obyvatelia Žiliny a mestských častí, ktorí odovzdali prihlášku do 15. septembra aktuálneho školského roka.

Okrem zľavnených klubového poplatku pre člena CVČ člen klubu uhrádza aj členské do CVČ vo výške 1€/mesiac, t.j. polročné poplatky za cvičenie je potrebné uhrádzať 2 platbami (členský poplatok do CVČ a do športového klubu).

Na jeseň je potrebné zaplatiť ako poplatok do CVČ 4 € (za 4 mesiace cvičenia september-december).
V zime (do konca februára) je potrebné zaplatiť 6 € (za 6 mesiacov cvičenia január-jún).

Klubový poplatok

uhradiť nasledovne:

Číslo účtu IBAN: SK84 8330 0000 0024 0108 8663
Suma: Zľavnený klubový poplatok podľa vyššie uvedenej tabuľky
Poznámka pre príjemcu: meno cvičenca.
platba cez QR kód
Ak vám platba z účtu robí veľký problém, poplatky môžete uhradiť v hotovosti trénerovi. 

+ Členské CVČ Kuzmányho

uhradiť nasledovne:

Číslo účtu IBAN: SK36 5600 0000 0003 0378 2003
Suma: jesenný semester: 4€, jarný semester: 6€
Variabilný symbol: 2805
Poznámka pre príjemcu: meno cvičenca


Ak vám platba z účtu robí veľký problém, požiadajte trénera o šek, ktorý môžete uhradiť v hotovosti na pošte.

Doba splatnosti

V prípade 1/2 ročnej platby do 30. septembra a 31. januára.

Úľavy z členských poplatkov

Zľavy pre ďalšieho súrodenca

viď. horeuvedenú tabuľku

Výkonnostné zľavy

V prípade, že si cvičenec vybojuje na majstrovstvách Slovenska požadovaný počet víťazných zápasov a umiestni sa do 3. miesta, znižuje sa oddielový príspevok na budúci rok nasledovne:
 1. miesto (a minimálne 3 víťazné zápasy) – 100% úľava
 2. miesto (a minimálne 2 víťazné zápasy) – 50% úľava
 3. miesto (a minimálne 2 víťazné zápasy) – 25% úľava

Sociálny program

V prípade, že finančná situácia neumožňuje rodine zaplatiť oddielový príspevok, môže rodič požiadať o úľavu z oddielového príspevku vo výške 50%, výnimočne aj viac. Úľava je podmienená vzorným správaním a dochádzkou cvičenca, písomnou žiadosťou rodiča s vysvetlením dôvodov ako aj  súhlasom vedenia oddielu.

2% dane

V prípade, že člen klubu zabezpečí pre klub asignáciu 2% dane a zdokladuje tento príspevok v zmysle pokynov asignácie 2% dane, má budúci rok nárok na úľavu z členského vo výške 50% zdokladovaných príspevkov (t.j. príspevkov, ktoré zdokladoval podľa pokynov uvedených na tejto stránke v sekcii Venuj klubu 2% dane.

Členstvo v CVČ Žilina

Členovia CVČ Žilina, ktorí navštevujú krúžok judo organizovaný trénermi klubu a majú trvalé bydlisko v meste Žilina (t.j. majú v zmysle smernice mesta ako členovia CVČ nárok na dotáciu z mestského rozpočtu) majú úľavu na členskom vo výške stanovenom klubom.

Čo všetko je hradené z členských poplatkov a čo zaplatením získate?

Oddielový členský poplatok - všetky zložky

 • Poplatky za priestory a cvičebné tatami
 • Prostriedky na prevádzkové náklady oddielu
 • Tréningové pomôcky
 • Trénerské odmeny
 • Sociálny program
 • Licenčná známka SZJ (20 €)
 • Členské príspevky na réžiu materskej TJ AC Uniza

Poplatok judo mládež

 • Plná úhrada cestovných a štartovných výloh na národné súťaže (Majstrovstvá SR) a súťaže regionálnej olympiády
 • Bezplatná účasť na pretekoch organizovaných klubom
 • Odborný dozor pri výjazdoch na súťaže
 • Podpora talentovaných jedincov

Aké ďalšie náklady na tréning možno očakávať?

členovia zložiek judo mládež a dospelí musia rátať s nasledovnými, v porovnaní s inými športami, veľmi nízkymi nákladmi

 • Náklady na cvičebný úbor judogi (kimono) – cena sa pohybuje od cca. 15 € za staršie judogi po 30 € za nový odev.
 • Náklady na cestovné na tréningy.
 • Náklady na súťaže (doprava a štartovné) – v 1. roku trénovania 1 – 3 súťaže cca. 10€/súťaž.