Judo: tréningy mládeže (od 7 r.)

Naše ciele

 • Rozvíjať osobnosť cvičenca v duchu etiky judo
 • Naučiť deti radovať sa z pohybu
 • Priviesť cvičiaceho k pravidelnej pohybovej aktivite
 • Naučiť rozvíjať pozitívne a zvládať negatívne emócie
 • Rozvíjať sociálne zručnosti a správanie v kolektíve
 • Rozvíjať schopnosti cieľavedomého úsilia a sebazdokonaľovania

Filozofia tréningu

 • Tréning musí prinášať cvičiacim radosť
 • Tréner pristupuje k cvičiacemu ako k osobnosti
 • Tréner rešpektuje individuálne fyzické aj psychické schopnosti cvičiaceho
 • Pochvala je účinnejší nástroj motivácie ako výčitka
 • Tréner musí byť vzorom a cvičiaci rešpektujú jeho vedúcu pozíciu
 • Pre úspech cvičiaceho je nevyhnutná spolupráca s jeho rodičmi

Stručný tréningový plán začiatočníkov

 • Tréningy v prvom roku cvičenia sú zamerané predovšetkým na všestranný pohybový rozvoj a zvýšenie obratnosti. Prevažnú časť tréningov tvoria skupinové hry, gymnastická príprava a postupne aj džudistické techniky.
 • Nácvik vlastných techník je zahájený nácvikom tzv. ukemi (pádov), ktorých zvládnutie je predpokladom na tréning hodov. Simultánne s technikami v postoji sú nacvičované aj techniky na zemi, predovšetkým tzv. držania.
 • Po 1-2 mesiacoch tréningu sa v malých objemoch zaraďujú aj cvičné zápasy – randori, ktoré v praxi preverujú nadobudnuté zručnosti.
 • Po cca. 6 mesiacoch tréningu by mali cvičenci bez problémov zvládať 6 -10 základných techník a podľa svojich schopností absolvujú skúšku na 6 kyu – najnižší žiacky stupeň.
 • Po získaní 6. kyu a vystavení preukazu judo sa môžu trénujúci zúčastniť niektorej z regionálnych súťaží.

Súťaže a výkonnostný šport

 • Z našich skúseností vyplýva, že len malé percento cvičiacich má fyzické a psychické predpoklady na úspech vo výkonnostnom a neskôr vrcholovom športe, a preto športový úspech na súťažiach nie je našou prioritou ale skôr bonusom, ktorý získavame pri plnení širších cieľov
 • Sme toho názoru, že tradičné turnajové súťaže sú pre deti nižšieho veku psychicky náročné a kvôli krátkej dobe aktivity počas doby trvania turnaja aj málo zaujímavé. Z tohto dôvodu považujme pre deti do 12 rokov súťaže len za doplnkovú aktivitu (účasť na 3-6 súťažiach ročne je podľa nás ako skúsenosť dostatočná).
 • Mimo vlastných tréningov uprednostňujeme spoločensko-športové akcie, na ktorých aktívne participujú nielen deti ale aj rodičia.
 • Osobitnou skupinou sú súťaživé typy detí, pre ktoré je účasť na súťažiach zábavou. Týmto deťom a ich rodičom sme pripravení poskytnúť podporu pri individuálnych tréningoch či častej účasti na turnajoch.

Viac informácií

Ľudo Jambrich
0905 661050
ludo@dzudo.sk